Sector- en keteninitiatieven

Om onze doelstellingen kracht bij te zetten is onze organisatie aangesloten bij de navolgende keteninitiatieven.

De groep Maatschappelijke Ondernemers Veghel Uden Schijndel, (MOVUS) met als doel maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarvan CO2 reductie onderdeel uitmaakt, binnen de eigen organisatie in te bedden en verder uit te dragen naar de regio.

Van Berkel is aangesloten bij het grondstoffenakkoord: Nederland Circulair in 2050.

Van Berkel is aangesloten bij het door de gemeenten Helmond en Eindhoven opgestelde convenant “Betonnen bestratingsmaterialen in een circulaire economie”, waarbij de doelstelling is geformuleerd om per 31 december 2018 100% van het betongranulaat uit bestratingsmaterialen terug toe te passen in de betonketen en dat hierbij de CO2 uitstoot bij productie van het toegepaste beton met 30% wordt verlaagd.

Van Berkel ontplooit ook zelf initiatieven. Een van deze initiatieven betreft de ontwikkeling van brekerzand Revicon en halfverharding Revicon. Meer informatie over dit initiatief is hier te vinden.

Tevens sluit Van Berkel waar mogelijk aan bij andere keten- of sector initiatieven welke worden ontplooid en waarbij CO2 reductie kan worden behaald. Indien u een keteninitiatief ontplooit waarbij Van Berkel van toegevoegde waarde kan zijn nodigen wij u graag uit ons hierover te informeren via emailadres info@vanberkelgroep.eu.

U kunt hier een overzicht vinden van de reductieprogramma’s en initiatieven waar Van Berkel deel aan neemt. 

Daarnaast worden mogelijke keteninitiatieven periodiek bekeken op de navolgende internetsites:
- www.skao.nl 
- www.cumela.nl 
- www.duurzaammkb.nl 
- www.duurzameleverancier.nl
en bepaald wordt of hierbij aangesloten kan worden.

   

Van Berkel Groep

Ik ben op zoek naar: